(4) Upp▒dav▒ro

108. (Ka) yassa yaŻ cittaŻ uppajjati tassa taŻ cittaŻ uppajjitth▒ti? No.
(Kha) yassa v▒ pana yaŻ cittaŻ uppajjittha tassa taŻ cittaŻ uppajjat▓ti? No.
(Ka) yassa yaŻ cittaŻ na uppajjati tassa taŻ cittaŻ na uppajjitth▒ti?
At▓taŻ cittaŻ na uppajjati, no ca tassa taŻ cittaŻ na uppajjittha. Bha¬gakkha║e an▒gata˝ca cittaŻ na ceva uppajjati na ca uppajjittha.
(Kha) yassa v▒ pana yaŻ cittaŻ na uppajjittha tassa taŻ cittaŻ na uppajjat▓ti?
Upp▒dakkha║e cittaŻ na uppajjittha, no ca tassa taŻ cittaŻ na uppajjati. Bha¬gakkha║e an▒gata˝ca cittaŻ na ceva uppajjittha na ca uppajjati.
109. (Ka) yassa yaŻ cittaŻ uppajjati tassa taŻ cittaŻ uppajjissat▓ti? No.
(Kha) yassa v▒ pana yaŻ cittaŻ uppajjissati tassa taŻ cittaŻ uppajjat▓ti? No.
(Ka) yassa yaŻ cittaŻ na uppajjati tassa taŻ cittaŻ na uppajjissat▓ti?
An▒gataŻ cittaŻ na uppajjati, no ca tassa taŻ cittaŻ na uppajjissati. Bha¬gakkha║e at▓ta˝ca cittaŻ na ceva uppajjati na ca uppajjissati.
(Kha) yassa v▒ pana yaŻ cittaŻ na uppajjissati tassa taŻ cittaŻ na uppajjat▓ti?
Upp▒dakkha║e cittaŻ na uppajjissati, no ca tassa taŻ cittaŻ na uppajjati. Bha¬gakkha║e at▓ta˝ca cittaŻ na ceva uppajjissati na ca uppajjati.
110. (Ka) yassa yaŻ cittaŻ uppajjittha tassa taŻ cittaŻ uppajjissat▓ti? No.
(Kha) yassa v▒ pana yaŻ cittaŻ uppajjissati tassa taŻ cittaŻ uppajjitth▒ti? No.
(Ka) yassa yaŻ cittaŻ na uppajjittha tassa taŻ cittaŻ na uppajjissat▓ti?
An▒gataŻ cittaŻ na uppajjittha, no ca tassa taŻ cittaŻ na uppajjissati. PaccuppannaŻ cittaŻ na ceva uppajjittha na ca uppajjissati.
(Kha) yassa v▒ pana yaŻ cittaŻ na uppajjissati tassa taŻ cittaŻ na uppajjitth▒ti?
At▓taŻ cittaŻ na uppajjissati, no ca tassa taŻ cittaŻ na uppajjittha. PaccuppannaŻ cittaŻ na ceva uppajjissati na ca uppajjittha.