7. (Kha) dh±tuvisajjan±v±ro

341. K±madh±tuy± cutassa k±madh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. K±madh±tuy± cutassa r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. K±madh±tuy± cutassa ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
K±madh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. K±madh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. K±madh±tuy± cutassa na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
K±madh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. K±madh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. K±madh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. (K±madh±tum³laka½)
342. R³padh±tuy± cutassa r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. R³padh±tuy± cutassa k±madh±tu½ upapajjantassa satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. R³padh±tuy± cutassa ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
R³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. R³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. R³padh±tuy± cutassa na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
R³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. R³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. R³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. (R³padh±tum³laka½)
343. Ar³padh±tuy± cutassa ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Ar³padh±tuy± cutassa k±madh±tu½ upapajjantassa satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Ar³padh±tuy± cutassa r³padh±tuy± upapatti n±ma natthi, heµµh± upapajjam±no k±madh±tu½yeva upapajjati, satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Ar³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Ar³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi Ar³padh±tuy± cutassa na ar³padh±tu½ upapajjantassa satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Ar³padh±tuy± cutassa na k±madh±tuy± na ar³padh±tuy± upapatti n±ma natthi, heµµh± upapajjam±no k±madh±tu½yeva upapajjati, satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Ar³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Ar³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. (Ar³padh±tum³laka½)
344. Na k±madh±tuy± cutassa k±madh±tu½ upapajjantassa satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± cutassa r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± cutassa ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Na k±madh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± cutassa na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Na k±madh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. (Nak±madh±tum³laka½)
345. Na r³padh±tuy± cutassa k±madh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na r³padh±tuy± cutassa r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na r³padh±tuy± cutassa ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Na r³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na r³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na r³padh±tuy± cutassa na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Na r³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na r³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na r³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. (Nar³padh±tum³laka½)
346. Na ar³padh±tuy± cutassa k±madh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na ar³padh±tuy± cutassa r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na ar³padh±tuy± cutassa ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Na ar³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na ar³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na ar³padh±tuy± cutassa na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Na ar³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na ar³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na ar³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. (Na-ar³padh±tum³laka½)
347. Na k±madh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa k±madh±tu½ upapajjantassa satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Na k±madh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Na k±madh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. (Nak±mana-ar³padh±tum³laka½)
348. Na r³padh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa k±madh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na r³padh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na r³padh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Na r³padh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na r³padh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na r³padh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Na r³padh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na r³padh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na r³padh±tuy± na ar³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. (Nar³pana-ar³padh±tum³laka½)
349. Na k±madh±tuy± na r³padh±tuy± cutassa k±madh±tu½ upapajjantassa satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± na r³padh±tuy± cutassa r³padh±tuy± upapattin±ma natthi, heµµh± upapajjam±no k±madh±tu½yeva upapajjati, satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± na r³padh±tuy± cutassa ar³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Na k±madh±tuy± na r³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± na r³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± na r³padh±tuy± cutassa na ar³padh±tu½ upapajjantassa satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi.
Na k±madh±tuy± na r³padh±tuy± cutassa na k±madh±tuy± na ar³padh±tuy± upapatti n±ma natthi, heµµh± upapajjam±no k±madh±tu½yeva upapajjati, satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± na r³padh±tuy± cutassa na r³padh±tu½ na ar³padh±tu½ upapajjantassa satteva anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. Na k±madh±tuy± na r³padh±tuy± cutassa na k±madh±tu½ na r³padh±tu½ upapajjantassa kassaci satta anusay± anusenti, kassaci pañca anusay± anusenti, kassaci tayo anusay± anusenti; anusay± bhaªg± natthi. (Nak±manar³padh±tum³laka½)

Dh±tuvisajjav±ro.

Anusayayamaka½ niµµhita½.

Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.