(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n± tassa tattha bhavar±g±nusayo appah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±ti?
Na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n± tassa tattha avijj±nusayo appah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±ti?
An±g±missa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo appah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo appah²no, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo appah²no. Paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo appah²no, no ca tassa tattha paµigh±nusayo appah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tiŗŗa½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha avijj±nusayo appah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca appah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. (Dukam³laka½)
326. Yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n± tassa tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo appah²noti? Natthi.
Yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±ti?
Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n± tassa tattha bhavar±g±nusayo appah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±ti?
M±n±nusayo appah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n± tassa tattha avijj±nusayo appah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±ti?
An±g±missa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo appah²no; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo appah²no, no ca tassa tattha paµigh±nusayo appah²no; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tiŗŗa½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. (Tikam³laka½)
327. (Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca appah²n± tassa tattha vicikicch±nusayo appah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca appah²n±ti?
Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca appah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v± …pe…. (Catukkam³laka½)
328. (Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n± tassa tattha bhavar±g±nusayo appah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±ti?
Tiŗŗa½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha bhavar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±, no ca tesa½ tattha diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha bhavar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n± tassa tattha avijj±nusayo appah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±ti?
An±g±missa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±, no ca tassa tattha diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n± k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo appah²no, no ca tassa tattha paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Dvinna½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±, no ca tesa½ tattha diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±, no ca tesa½ tattha diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±, no ca tesa½ tattha diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. (Pańcakam³laka½)
329. (Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca appah²n± tassa tattha avijj±nusayo appah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca appah²n±ti?
An±g±missa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca appah²n±, no ca tassa tattha diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; paµigh±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo appah²no, no ca tassa tattha paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Dvinna½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca appah²n±, no ca tesa½ tattha diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±, no ca tesa½ tattha diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; paµigh±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±, no ca tesa½ tattha diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; paµigh±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. (Chakkam³laka½)

Pah²nav±re paµiloma½.

Pah²nav±ro.