(Kha) paccan²ka½

5. (Ka) na dukkha½ na dukkhasacca½?
(Kha) na sacc± na samudayasacca½?
(Ka) na dukkha½ na dukkhasacca½?
(Kha) na sacc± na nirodhasacca½?
(Ka) na dukkha½ na dukkhasacca½?
(Kha) na sacc± na maggasacca½?
(Ka) na samudayo na samudayasacca½?
(Kha) na sacc± na dukkhasacca½?
(Ka) na samudayo na samudayasacca½?
(Kha) na sacc± na nirodhasacca½?
(Ka) na samudayo na samudayasacca½?
(Kha) na sacc± na maggasacca½?
(Ka) na nirodho na nirodhasacca½?
(Kha) na sacc± na dukkhasacca½?
(Ka) na nirodho na nirodhasacca½?
(Kha) na sacc± na samudayasacca½?
(Ka) na nirodho na nirodhasacca½?
(Kha) na sacc± na maggasacca½?
(Ka) na maggo na maggasacca½?
(Kha) na sacc± na dukkhasacca½?
(Ka) na maggo na maggasacca½?
(Kha) na sacc± na samudayasacca½?
(Ka) na maggo na maggasacca½?
(Kha) na sacc± na nirodhasacca½?