(Kha) anuloma-ok±so

234. Yattha cakkh±yatana½ uppajjati…pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

235. (Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjati tassa tattha sot±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha sot±yatana½ nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Pañcavok±r± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha sot±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha sot±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjati tassa tattha gh±n±yatana½ nirujjhissat²ti?
R³p±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjati, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ nirujjhissati. Sacakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanañca uppajjati gh±n±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha gh±n±yatana½ nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±n±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±n±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjati tassa tattha r³p±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha r³p±yatana½ nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Pañcavok±r± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha r³p±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjati tassa tattha man±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½ nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Pañcavok±r± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha man±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha man±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ uppajjati tassa tattha dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjati. (Cakkh±yatanam³laka½)
236. (Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ uppajjati tassa tattha r³p±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha r³p±yatana½ nirujjhissati tassa tattha gh±n±yatana½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha r³p±yatanañca nirujjhissati gh±n±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ uppajjati tassa tattha man±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½…pe…?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha man±yatana½…pe… sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha man±yatanañca nirujjhissati gh±n±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ uppajjati tassa tattha dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½…pe…
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½…pe… sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanañca nirujjhissati gh±n±yatanañca uppajjati. (Gh±n±yatanam³laka½)
237. (Ka) yassa yattha r³p±yatana½ uppajjati tassa tattha man±yatana½ nirujjhissat²ti?
Asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjati, no ca tesa½ tattha…pe… pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ tattha…pe….
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½…pe…?
Pañcavok±r± cavant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha…pe… pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ tattha man±yatanañca nirujjhissati r³p±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha r³p±yatana½ uppajjati tassa tattha dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½…pe…?
Sabbesa½ cavant±na½ ar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ uppajjati. Sar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanañca nirujjhissati r³p±yatanañca uppajjati.
238. (Ka) yassa yattha man±yatana½ uppajjati tassa tattha dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa tattha man±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acittak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha man±yatana½ uppajjati. Sacittak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanañca nirujjhissati man±yatanañca uppajjati.