(5) Paccuppann±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

230. (Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjati tassa sot±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ sot±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ sot±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjati tassa gh±n±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ r³p±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca uppajjati gh±n±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana gh±n±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjati tassa r³p±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½…pe… sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjati tassa man±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana man±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ uppajjat²ti
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½…pe… sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ man±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjati tassa dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½…pe… sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca uppajjati.
231. Yassa gh±n±yatana½ uppajjati tassa r³p±yatana½…pe… man±yatana½… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa gh±n±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca nirujjhissati gh±n±yatanañca uppajjati.
232. Yassa r³p±yatana½ uppajjati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa r³p±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ ar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ r³p±yatana½ uppajjati. Sar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca nirujjhissati r³p±yatanañca uppajjati.
233. (Ka) yassa man±yatana½ uppajjati tassa dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½…pe…?
Sabbesa½ cavant±na½ acittak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ man±yatana½ uppajjati. Sacittak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca nirujjhissati man±yatanañca uppajjati.