(Gha) paccan▓kapuggalo

204. (Ka) yassa cakkh▒yatanaŻ nuppajjati tassa sot▒yatanaŻ na nirujjhat▓ti?
Sasotak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ cakkh▒yatanaŻ nuppajjati, no ca tesaŻ sot▒yatanaŻ na nirujjhati. Acakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ asotak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ cakkh▒yatana˝ca nuppajjati sot▒yatana˝ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v▒ pana sot▒yatanaŻ na nirujjhati tassa cakkh▒yatanaŻ nuppajjat▓ti?
Sacakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ sot▒yatanaŻ na nirujjhati, no ca tesaŻ cakkh▒yatanaŻ nuppajjati. Asotak▒naŻ cavant▒naŻ acakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ sot▒yatana˝ca na nirujjhati cakkh▒yatana˝ca nuppajjati.
(Ka) yassa cakkh▒yatanaŻ nuppajjati tassa gh▒n▒yatanaŻ na nirujjhat▓ti?
Sagh▒nak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ cakkh▒yatanaŻ nuppajjati, no ca tesaŻ gh▒n▒yatanaŻ na nirujjhati. Acakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ agh▒nak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ cakkh▒yatana˝ca nuppajjati gh▒n▒yatana˝ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v▒ pana gh▒n▒yatanaŻ na nirujjhati tassa cakkh▒yatanaŻ nuppajjat▓ti?
Sacakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ gh▒n▒yatanaŻ na nirujjhati, no ca tesaŻ cakkh▒yatanaŻ nuppajjati. Agh▒nak▒naŻ cavant▒naŻ acakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ gh▒n▒yatana˝ca na nirujjhati cakkh▒yatana˝ca nuppajjati.
(Ka) yassa cakkh▒yatanaŻ nuppajjati tassa r│p▒yatanaŻ na nirujjhat▓ti?
Sar│pak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ cakkh▒yatanaŻ nuppajjati, no ca tesaŻ r│p▒yatanaŻ na nirujjhati. Acakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ ar│pak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ cakkh▒yatana˝ca nuppajjati r│p▒yatana˝ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v▒ pana r│p▒yatanaŻ na nirujjhati tassa cakkh▒yatanaŻ nuppajjat▓ti?
Sacakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ r│p▒yatanaŻ na nirujjhati, no ca tesaŻ cakkh▒yatanaŻ nuppajjati. Ar│pak▒naŻ cavant▒naŻ acakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ r│p▒yatana˝ca na nirujjhati cakkh▒yatana˝ca nuppajjati.
(Ka) yassa cakkh▒yatanaŻ nuppajjati tassa man▒yatanaŻ na nirujjhat▓ti?
Sacittak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ cakkh▒yatanaŻ nuppajjati, no ca tesaŻ man▒yatanaŻ na nirujjhati. Acakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ acittak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ cakkh▒yatana˝ca nuppajjati man▒yatana˝ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v▒ pana man▒yatanaŻ na nirujjhati tassa cakkh▒yatanaŻ nuppajjat▓ti?
Sacakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ man▒yatanaŻ na nirujjhati, no ca tesaŻ cakkh▒yatanaŻ nuppajjati. Acittak▒naŻ cavant▒naŻ acakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ man▒yatana˝ca na nirujjhati cakkh▒yatana˝ca nuppajjati.
(Ka) yassa cakkh▒yatanaŻ nuppajjati tassa dhamm▒yatanaŻ na nirujjhat▓ti?
SabbesaŻ cavant▒naŻ tesaŻ cakkh▒yatanaŻ nuppajjati, no ca tesaŻ dhamm▒yatanaŻ na nirujjhati. Acakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ cakkh▒yatana˝ca nuppajjati dhamm▒yatana˝ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v▒ pana dhamm▒yatanaŻ na nirujjhati tassa cakkh▒yatanaŻ nuppajjat▓ti?
Sacakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ dhamm▒yatanaŻ na nirujjhati, no ca tesaŻ cakkh▒yatanaŻ nuppajjati. Acakkhuk▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ dhamm▒yatana˝ca na nirujjhati cakkh▒yatana˝ca nuppajjati. (Cakkh▒yatanam│lakaŻ)
205. (Ka) yassa gh▒n▒yatanaŻ nuppajjati tassa r│p▒yatanaŻ na nirujjhat▓ti?
Sar│pak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ gh▒n▒yatanaŻ nuppajjati, no ca tesaŻ r│p▒yatanaŻ na nirujjhati. Agh▒nak▒naŻ upapajjant▒naŻ ar│pak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ gh▒n▒yatana˝ca nuppajjati r│p▒yatana˝ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v▒ pana r│p▒yatanaŻ na nirujjhati tassa gh▒n▒yatanaŻ nuppajjat▓ti?
Sagh▒nak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ r│p▒yatanaŻ na nirujjhati, no ca tesaŻ gh▒n▒yatanaŻ nuppajjati. Ar│pak▒naŻ cavant▒naŻ agh▒nak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ r│p▒yatana˝ca na nirujjhati gh▒n▒yatana˝ca nuppajjati.
(Ka) yassa gh▒n▒yatanaŻ nuppajjati tassa man▒yatanaŻ na nirujjhat▓ti?
Sacittak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ gh▒n▒yatanaŻ nuppajjati, no ca tesaŻ man▒yatanaŻ na nirujjhati. Agh▒nak▒naŻ upapajjant▒naŻ acittak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ gh▒n▒yatana˝ca nuppajjati man▒yatana˝ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v▒ pana man▒yatanaŻ na nirujjhati tassa gh▒n▒yatanaŻ nuppajjat▓ti?
Sagh▒nak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ man▒yatanaŻ na nirujjhati, no ca tesaŻ gh▒n▒yatanaŻ nuppajjati. Acittak▒naŻ cavant▒naŻ agh▒nak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ man▒yatana˝ca na nirujjhati gh▒n▒yatana˝ca nuppajjati.
(Ka) yassa gh▒n▒yatanaŻ nuppajjati tassa dhamm▒yatanaŻ na nirujjhat▓ti?
SabbesaŻ cavant▒naŻ tesaŻ gh▒n▒yatanaŻ nuppajjati, no ca tesaŻ dhamm▒yatanaŻ na nirujjhati. Agh▒nak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ gh▒n▒yatana˝ca nuppajjati dhamm▒yatana˝ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v▒ pana dhamm▒yatanaŻ na nirujjhati tassa gh▒n▒yatanaŻ nuppajjat▓ti?
Sagh▒nak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ dhamm▒yatanaŻ na nirujjhati, no ca tesaŻ gh▒n▒yatanaŻ nuppajjati. Agh▒nak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ dhamm▒yatana˝ca na nirujjhati gh▒n▒yatana˝ca nuppajjati. (Gh▒n▒yatanam│lakaŻ)
206. (Ka) yassa r│p▒yatanaŻ nuppajjati tassa man▒yatanaŻ na nirujjhat▓ti?
Sacittak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ r│p▒yatanaŻ nuppajjati, no ca tesaŻ man▒yatanaŻ na nirujjhati. Ar│pak▒naŻ upapajjant▒naŻ acittak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ r│p▒yatana˝ca nuppajjati man▒yatana˝ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v▒ pana man▒yatanaŻ na nirujjhati tassa r│p▒yatanaŻ nuppajjat▓ti?
Sar│pak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ man▒yatanaŻ na nirujjhati, no ca tesaŻ r│p▒yatanaŻ nuppajjati. Acittak▒naŻ cavant▒naŻ ar│pak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ man▒yatana˝ca na nirujjhati r│p▒yatana˝ca nuppajjati.
(Ka) yassa r│p▒yatanaŻ nuppajjati tassa dhamm▒yatanaŻ na nirujjhat▓ti?
SabbesaŻ cavant▒naŻ tesaŻ r│p▒yatanaŻ nuppajjati, no ca tesaŻ dhamm▒yatanaŻ na nirujjhati. Ar│pak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ r│p▒yatana˝ca nuppajjati dhamm▒yatana˝ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v▒ pana dhamm▒yatanaŻ na nirujjhati tassa r│p▒yatanaŻ nuppajjat▓ti?
Sar│pak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ dhamm▒yatanaŻ na nirujjhati, no ca tesaŻ r│p▒yatanaŻ nuppajjati. Ar│pak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ dhamm▒yatana˝ca na nirujjhati r│p▒yatana˝ca nuppajjati. (R│p▒yatanam│lakaŻ)
207. (Ka) yassa man▒yatanaŻ nuppajjati tassa dhamm▒yatanaŻ na nirujjhat▓ti?
SabbesaŻ cavant▒naŻ tesaŻ man▒yatanaŻ nuppajjati, no ca tesaŻ dhamm▒yatanaŻ na nirujjhati. Acittak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ man▒yatana˝ca nuppajjati dhamm▒yatana˝ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v▒ pana dhamm▒yatanaŻ na nirujjhati tassa man▒yatanaŻ nuppajjat▓ti?
Sacittak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ dhamm▒yatanaŻ na nirujjhati, no ca tesaŻ man▒yatanaŻ nuppajjati. Acittak▒naŻ upapajjant▒naŻ tesaŻ dhamm▒yatana˝ca na nirujjhati man▒yatana˝ca nuppajjati.