(Kha) anuloma-ok±so

170. Yattha cakkh±yatana½ nirujjhati…pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

171. (Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ nirujjhati tassa tattha sot±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ tattha sot±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanañca nirujjhati sot±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha sot±yatana½ nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ nirujjhat²ti?
Pañcavok±ra½ upapajjant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacar± cavant±na½ tesa½ tattha sot±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ nirujjhati. Sacakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ tattha sot±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca nirujjhati.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ nirujjhati tassa tattha gh±n±yatana½ nirujjhissat²ti?
K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacar± cavant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ k±m±vacar± cavant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanañca nirujjhati gh±n±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha gh±n±yatana½…pe… (yath± paccuppann±t²tepi tividha½ vitth±rita½ eva½ idampi vitth±retabba½).
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ nirujjhati tassa tattha r³p±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanañca nirujjhati r³p±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha r³p±yatana½…pe….
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ nirujjhati tassa tattha man±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ tattha man±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanañca nirujjhati man±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½…pe….
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ nirujjhati tassa tattha dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanañca nirujjhati dhamm±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ nirujjhat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ acakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ nirujjhati. Sacakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca nirujjhati. (Cakkh±yatanam³laka½)
172. (Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ nirujjhati tassa tattha r³p±yatana½ nirujjhissat²ti?
K±m±vacare parinibbant±na½ tesa½ tattha gh±n±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ cavant±na½ tesa½ tattha gh±n±yatanañca nirujjhati r³p±yatanañca nirujjhissati
(Kha) yassa v± pana yattha r³p±yatana½ nirujjhissati tassa tattha gh±n±yatana½ nirujjhat²ti? K±m±vacare parinibb±nt±na½ tesa½ tattha…pe….
K±m±vacara½ upapajjant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacar± cavant±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha…pe….
Yassa yattha gh±n±yatana½ nirujjhati tassa tattha man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti?
K±m±vacare parinibbant±na½ tesa½ tattha gh±n±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ cavant±na½ tesa½ tattha gh±n±yatanañca nirujjhati dhamm±yatanañca nirujjhissati.
Yassa v± pana yattha dhamm±yatana½…pe….
173. (Ka) yassa yattha r³p±yatana½ nirujjhati tassa tattha man±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ asaññasatt± cavant±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ tattha man±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ pañcavok±r± cavant±na½ tesa½ tattha r³p±yatanañca nirujjhati man±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½…pe….
(Ka) yassa yattha r³p±yatana½ nirujjhati tassa tattha dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sar³pak±na½ cavant±na½ tesa½ tattha r³p±yatanañca nirujjhati dhamm±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa tattha r³p±yatana½ nirujjhat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ ar³pak±na½ cavant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ nirujjhati. Sar³pak±na½ cavant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanañca nirujjhissati r³p±yatanañca nirujjhati.
174. (Ka) yassa yattha man±yatana½ nirujjhati tassa tattha dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti?
Parinibbant±na½ tesa½ tattha man±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sacittak±na½ cavant±na½ tesa½ tattha man±yatanañca nirujjhati dhamm±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa tattha man±yatana½ nirujjhat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ acittak±na½ cavant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ tattha man±yatana½ nirujjhati. Sacittak±na½ cavant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanañca nirujjhissati man±yatanañca nirujjhati.