2. Padasodhanam³lacakkav±ro

(Ka) anuloma½

4. (Ka) cakkhu cakkh±yatana½?
(Kha) ±yatan± sot±yatana½?
(Ka) cakkhu cakkh±yatana½?
(Kha) ±yatan± gh±n±yatana½?
(Ka) cakkhu cakkh±yatana½?
(Kha) ±yatan± jivh±yatana½?…Pe…
(Ka) cakkhu cakkh±yatana½?
(Kha) ±yatan± dhamm±yatana½?
(Ka) sota½ sot±yatana½?
(Kha) ±yatan± cakkh±yatana½?
(Ka) sota½ sot±yatana½?
(Kha) ±yatan± gh±n±yatana½?…Pe…
(Ka) sota½ sot±yatana½?
(Kha) ±yatan± dhamm±yatana½?
(Ka) gh±na½ gh±n±yatana½?
(Kha) ±yatan± cakkh±yatana½?…Pe…
(Ka) gh±na½ gh±n±yatana½?
(Kha) ±yatan± dhamm±yatana½?…Pe…
(Ka) dhammo dhamm±yatana½?
(Kha) ±yatan± cakkh±yatana½?
(Ka) dhammo dhamm±yatana½?
(Kha) ±yatan± sot±yatana½?…Pe…
(Ka) dhammo dhamm±yatana½?
(Kha) ±yatan± man±yatana½?
(Cakka½ bandhitabba½)