3. ¾yatanayamaka½

1. Paŗŗattiv±ro

(Ka) uddeso

1. Dv±das±yatan±ni cakkh±yatana½, sot±yatana½ gh±n±yatana½, jivh±yatana½, k±y±yatana½, r³p±yatana½, sadd±yatana½, gandh±yatana½, ras±yatana½, phoµµhabb±yatana½, man±yatana½, dhamm±yatana½.

1. Padasodhanav±ro

(Ka) anuloma½

2. (Ka) cakkhu cakkh±yatana½?
(Kha) cakkh±yatana½ cakkhu?
(Ka) sota½ sot±yatana½?
(Kha) sot±yatana½ sota½?
(Ka) gh±na½ gh±n±yatana½?
(Kha) gh±n±yatana½ gh±na½?
(Ka) jivh± jivh±yatana½?
(Kha) jivh±yatana½ jivh±?
(Ka) k±yo k±y±yatana½?
(Kha) k±y±yatana½ k±yo?
(Ka) r³pa½ r³p±yatana½?
(Kha) r³p±yatana½ r³pa½?
(Ka) saddo sadd±yatana½?
(Kha) sadd±yatana½ saddo?
(Ka) gandho gandh±yatana½?
(Kha) gandh±yatana½ gandho?
(Ka) raso ras±yatana½?
(Kha) ras±yatana½ raso?
(Ka) phoµµhabbo phoµµhabb±yatana½?
(Kha) phoµµhabb±yatana½ phoµµhabbo?
(Ka) mano man±yatana½?
(Kha) man±yatana½ mano?
(Ka) dhammo dhamm±yatana½?
(Kha) dhamm±yatana½ dhammo?