11. Ek±dasamavaggo

(106-108) 1-3. Tissopi anusayakath±

605. Anusay± aby±kat±ti? ¾mant±. Vip±k±by±kat± kiriy±by±kat± r³pa½ nibb±na½ cakkh±yatana½…pe… phoµµhabb±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe….
K±mar±g±nusayo aby±katoti? ¾mant±. K±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½ k±mar±gasa½yojana½ k±mogho k±mayogo k±macchandan²varaºa½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe… k±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½…pe… k±macchandan²varaºa½ akusalanti? ¾mant±. K±mar±g±nusayo akusaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paµigh±nusayo aby±katoti? ¾mant±. Paµigha½ paµighapariyuµµh±na½ paµighasa½yojana½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe… paµigha½ paµighapariyuµµh±na½ paµighasa½yojana½ akusalanti? ¾mant±. Paµigh±nusayo akusaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
M±n±nusayo aby±katoti? ¾mant±. M±no m±napariyuµµh±na½ m±nasa½yojana½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe …pe… m±no m±napariyuµµh±na½ m±nasa½yojana½ akusalanti? ¾mant±. M±n±nusayo akusaloti? Na heva½ vattabbe …pe….
Diµµh±nusayo aby±katoti? ¾mant±. Diµµhi diµµhogho diµµhiyogo diµµhipariyuµµh±na½ diµµhisa½yojana½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe… diµµhi diµµhogho diµµhiyogo diµµhipariyuµµh±na½ diµµhisa½yojana½ akusalanti? ¾mant±. Diµµh±nusayo akusaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
Vicikicch±nusayo aby±katoti? ¾mant±. Vicikicch± vicikicch±pariyuµµh±na½ vicikicch±sa½yojana½ vicikicch±n²varaºa½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe… vicikicch± vicikicch±pariyuµµh±na½ vicikicch±sa½yojana½ vicikicch±n²varaºa½ akusalanti? ¾mant±. Vicikicch±nusayo akusaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
Bhavar±g±nusayo aby±katoti? ¾mant±. Bhavar±go bhavar±gapariyuµµh±na½ bhavar±gasa½yojana½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe… bhavar±go bhavar±gapariyuµµh±na½ bhavar±gasa½yojana½ akusalanti? ¾mant±. Bhavar±g±nusayo akusaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
Avijj±nusayo aby±katoti? ¾mant±. Avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±sa½yojana½ avijj±n²varaºa½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe… avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±sa½yojana½ avijj±n²varaºa½ akusalanti? ¾mant±. Avijj±nusayo akusaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
606. Na vattabba½– “anusay± aby±kat±”ti? ¾mant±. Puthujjano kusal±by±kate citte vattam±ne “s±nusayo”ti vattabboti? ¾mant±. Kusal±kusal± dhamm± sammukh²bh±va½ ±gacchant²ti? Na heva½ vattabbe…pe… tena hi anusay± aby±kat±ti. Puthujjano kusal±by±kate citte vattam±ne “sar±go”ti vattabboti? ¾mant±. Kusal±kusal± dhamm± sammukh²bh±va½ ±gacchant²ti? Na heva½ vattabbe…pe… tena hi r±go aby±katoti.
607. Anusay± ahetuk±ti? ¾mant±. R³pa½ nibb±na½ cakkh±yatana½…pe… phoµµhabb±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe….
K±mar±g±nusayo ahetukoti? ¾mant±. K±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½ k±mar±gasa½yojana½ k±macchandan²varaºa½ ahetukanti? Na heva½ vattabbe…pe… k±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½…pe… k±macchandan²varaºa½ sahetukanti? ¾mant±. K±mar±g±nusayo sahetukoti? Na heva½ vattabbe…pe… paµigh±nusayo…pe… m±n±nusayo… diµµh±nusayo… vicikicch±nusayo… bhavar±g±nusayo… avijj±nusayo ahetukoti? ¾mant±. Avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±sa½yojana½ avijj±n²varaºa½ ahetukanti Na heva½ vattabbe …pe… avijj± avijjogho…pe… avijj±n²varaºa½ sahetukanti? ¾mant±. Avijj±nusayo sahetukoti? Na heva½ vattabbe…pe….
608. Na vattabba½– “anusay± ahetuk±”ti? ¾mant±. Puthujjano kusal±by±kate citte vattam±ne “s±nusayo”ti vattabboti? ¾mant±. Anusay± tena hetun± sahetuk±ti? Na heva½ vattabbe…pe… tena hi anusay± ahetuk±ti. Puthujjano kusal±by±kate citte vattam±ne “sar±go”ti vattabboti? ¾mant±. R±go tena hetun± sahetukoti? Na heva½ vattabbe…pe… tena hi r±go ahetukoti.
609. Anusay± cittavippayutt±ti? ¾mant±. R³pa½ nibb±na½ cakkh±yatana½…pe… phoµµhabb±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe….
K±mar±g±nusayo cittavippayuttoti? ¾mant±. K±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½ k±mar±gasa½yojana½ k±mogho k±mayogo k±macchandan²varaºa½ cittavippayuttanti? Na heva½ vattabbe…pe… k±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½…pe… k±macchandan²varaºa½ cittasampayuttanti? ¾mant±. K±mar±g±nusayo cittasampayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe….
610. K±mar±g±nusayo cittavippayuttoti? ¾mant±. Katamakkhandhapariy±pannoti? Saªkh±rakkhandhapariy±pannoti. Saªkh±rakkhandho cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe. Saªkh±rakkhandho cittavippayuttoti? ¾mant±. Vedan±kkhandho saññ±kkhandho cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe….
K±mar±g±nusayo saªkh±rakkhandhapariy±panno cittavippayuttoti? ¾mant±. K±mar±go saªkh±rakkhandhapariy±panno cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe… k±mar±go saªkh±rakkhandhapariy±panno cittasampayuttoti? ¾mant±. K±mar±g±nusayo saªkh±rakkhandhapariy±panno cittasampayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe….
K±mar±g±nusayo saªkh±rakkhandhapariy±panno cittavippayutto, k±mar±go saªkh±rakkhandhapariy±panno cittasampayuttoti? ¾mant±. Saªkh±rakkhandho ekadeso cittasampayutto ekadeso cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saªkh±rakkhandho ekadeso cittasampayutto ekadeso cittavippayuttoti? ¾mant±. Vedan±kkhandho saññ±kkhandho ekadeso cittasampayutto ekadeso cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe….
611. Paµigh±nusayo m±n±nusayo diµµh±nusayo vicikicch±nusayo bhavar±g±nusayo avijj±nusayo cittavippayuttoti? ¾mant±. Avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±n²varaºa½ cittavippayuttanti? Na heva½ vattabbe…pe… avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±n²varaºa½ cittasampayuttanti? ¾mant±. Avijj±nusayo cittasampayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe….
612. Avijj±nusayo cittavippayuttoti? ¾mant±. Katamakkhandhapariy±pannoti? Saªkh±rakkhandhapariy±pannoti. Saªkh±rakkhandho cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe Saªkh±rakkhandho cittavippayuttoti? ¾mant±. Vedan±kkhandho saññ±kkhandho cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Avijj±nusayo saªkh±rakkhandhapariy±panno cittavippayuttoti? ¾mant±. Avijj± saªkh±rakkhandhapariy±pann± cittavippayutt±ti? Na heva½ vattabbe…pe… avijj± saªkh±rakkhandhapariy±pann± cittasampayutt±ti? ¾mant±. Avijj±nusayo saªkh±rakkhandhapariy±panno cittasampayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Avijj±nusayo saªkh±rakkhandhapariy±panno cittavippayutto, avijj±saªkh±rakkhandhapariy±pann± cittasampayutt±ti? ¾mant±. Saªkh±rakkhandho ekadeso cittasampayutto ekadeso cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe.
Saªkh±rakkhandho ekadeso cittasampayutto ekadeso cittavippayuttoti? ¾mant±. Vedan±kkhandho saññ±kkhandho ekadeso cittasampayutto ekadeso cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe….
613. Na vattabba½– “anusay± cittavippayutt±”ti? ¾mant±. Puthujjano kusal±by±kate citte vattam±ne “s±nusayo”ti vattabboti? ¾mant±. Anusay± tena cittena sampayutt±ti? Na heva½ vattabbe. Tena hi anusay± cittavippayutt±ti. Puthujjano kusal±by±kate citte vattam±ne “sar±go”ti vattabboti? ¾mant±. R±go tena cittena sampayuttoti? Na heva½ vattabbe. Tena hi r±go cittavippayuttoti.

Tissopi anusayakath± niµµhit±.