8. Aµµhamavaggo

(79) 7. R³padh±tuy±-±yatanakath±

519. Atthi sa¼±yataniko attabh±vo r³padh±tuy±ti? ¾mant±. Atthi tattha gh±n±yatananti? ¾mant±. Atthi tattha gandh±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi tattha jivh±yatananti? ¾mant± Atthi tattha ras±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi tattha k±y±yatananti? ¾mant±. Atthi tattha phoµµhabb±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe….
Natthi tattha gandh±yatananti? ¾mant±. Natthi tattha gh±n±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe… natthi tattha ras±yatananti? ¾mant±. Natthi tattha jivh±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe… natthi tattha phoµµhabb±yatananti? ¾mant± Natthi tattha k±y±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe….
520. Atthi tattha cakkh±yatana½, atthi r³p±yatananti? ¾mant±. Atthi tattha gh±n±yatana½, atthi gandh±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi tattha cakkh±yatana½, atthi r³p±yatananti? ¾mant±. Atthi tattha jivh±yatana½, atthi ras±yatana½…pe… atthi tattha k±y±yatana½, atthi phoµµhabb±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi tattha sot±yatana½, atthi sadd±yatana½…pe… atthi tattha man±yatana½, atthi dhamm±yatananti? ¾mant±. Atthi tattha gh±n±yatana½, atthi gandh±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi tattha man±yatana½, atthi dhamm±yatananti? ¾mant±. Atthi tattha jivh±yatana½, atthi ras±yatananti…pe… atthi tattha k±y±yatana½, atthi phoµµhabb±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi tattha gh±n±yatana½, natthi gandh±yatananti? ¾mant± Atthi tattha cakkh±yatana½, natthi r³p±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi tattha gh±n±yatana½, natthi gandh±yatananti? ¾mant±. Atthi tattha sot±yatana½, natthi sadd±yatana½…pe… atthi tattha man±yatana½, natthi dhamm±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi tattha jivh±yatana½, natthi ras±yatana½…pe… atthi tattha k±y±yatana½, natthi phoµµhabb±yatananti? ¾mant±. Atthi tattha cakkh±yatana½, natthi r³p±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi tattha k±y±yatana½, natthi phoµµhabb±yatananti? ¾mant±. Atthi tattha sot±yatana½, natthi sadd±yatana½ pe… atthi tattha man±yatana½, natthi dhamm±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe….
521. Atthi tattha cakkh±yatana½ atthi r³p±yatana½, tena cakkhun± ta½ r³pa½ passat²ti? ¾mant±. Atthi tattha gh±n±yatana½ atthi gandh±yatana½, tena gh±nena ta½ gandha½ gh±yat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi tattha cakkh±yatana½ atthi r³p±yatana½, tena cakkhun± ta½ r³pa½ passat²ti? ¾mant±. Atthi tattha jivh±yatana½ atthi ras±yatana½, t±ya jivh±ya ta½ rasa½ s±yati…pe… atthi tattha k±y±yatana½ atthi phoµµhabb±yatana½, tena k±yena ta½ phoµµhabba½ phusat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi tattha sot±yatana½ atthi sadd±yatana½…pe… atthi tattha man±yatana½ atthi dhamm±yatana½, tena manena ta½ dhamma½ vij±n±t²ti? ¾mant±. Atthi tattha gh±n±yatana½ atthi gandh±yatana½, tena gh±nena ta½ gandha½ gh±yat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi tattha man±yatana½ atthi dhamm±yatana½, tena manena ta½ dhamma½ vij±n±t²ti? ¾mant±. Atthi tattha jivh±yatana½ atthi ras±yatana½…pe… atthi tattha k±y±yatana½ atthi phoµµhabb±yatana½, tena k±yena ta½ phoµµhabba½ phusat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi tattha gh±n±yatana½ atthi gandh±yatana½, na ca tena gh±nena ta½ gandha½ gh±yat²ti? ¾mant±. Atthi tattha cakkh±yatana½ atthi r³p±yatana½, na ca tena cakkhun± ta½ r³pa½ passat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi tattha gh±n±yatana½ atthi gandh±yatana½, na ca tena gh±nena ta½ gandha½ gh±yat²ti? ¾mant±. Atthi tattha sot±yatana½ atthi sadd±yatana½…pe… atthi tattha man±yatana½ atthi dhamm±yatana½, na ca tena manena ta½ dhamma½ vij±n±t²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi tattha jivh±yatana½ atthi ras±yatana½…pe… atthi tattha k±y±yatana½ atthi phoµµhabb±yatana½, na ca tena k±yena ta½ phoµµhabba½ phusat²ti? ¾mant±. Atthi tattha sot±yatana½ atthi sadd±yatana½…pe… atthi tattha man±yatana½ atthi dhamm±yatana½, na ca tena manena ta½ dhamma½ vij±n±t²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
522. Atthi tattha gh±n±yatana½ atthi gandh±yatana½, tena gh±nena ta½ gandha½ gh±yat²ti? ¾mant±. Atthi tattha m³lagandho s±ragandho tacagandho pattagandho pupphagandho phalagandho ±magandho vissagandho sugandho duggandhoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi tattha jivh±yatana½ atthi ras±yatana½, t±ya jivh±ya ta½ rasa½ s±yat²ti? ¾mant±. Atthi tattha m³laraso khandharaso tacaraso pattaraso puppharaso phalaraso ambila½ madhura½ tittaka½ kaµuka½ loºiya½ kh±riya½ lambila½ kas±vo s±du as±d³ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi tattha k±y±yatana½ atthi phoµµhabb±yatana½, tena k±yena ta½ phoµµhabba½ phusat²ti? ¾mant±. Atthi tattha kakkha¼a½ muduka½ saºha½ pharusa½ sukhasamphassa½ dukkhasamphassa½ garuka½ lahukanti? Na heva½ vattabbe…pe….
523. Na vattabba½– “sa¼±yataniko attabh±vo r³padh±tuy±”ti? ¾mant±. Nanu atthi tattha gh±nanimitta½ jivh±nimitta½ k±yanimittanti? ¾mant±. Hañci atthi tattha gh±nanimitta½ jivh±nimitta½ k±yanimitta½, tena vata re vattabbe– “sa¼±yataniko attabh±vo r³padh±tuy±”ti.

R³padh±tuy± ±yatanakath± niµµhit±.