7. Sattamavaggo

(70) 8. Jar±maraºa½ vip±kotikath±

495. Jar±maraºa½ vip±koti? ¾mant±. Sukhavedaniya½ dukkhavedaniya½ adukkhamasukhavedaniya½, sukh±ya vedan±ya sampayutta½, dukkh±ya vedan±ya sampayutta½, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½, phassena sampayutta½, vedan±ya sampayutta½, saññ±ya sampayutta½, cetan±ya sampayutta½, cittena sampayutta½, s±rammaºa½; atthi tassa ±vaµµan± ±bhogo samann±h±ro manasik±ro cetan± patthan± paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu na sukhavedaniya½ na dukkhavedaniya½…pe… an±rammaºa½; natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Hañci na sukhavedaniya½ na dukkhavedaniya½…pe… an±rammaºa½; natthi tassa ±vaµµan± …pe… paºidhi, no ca vata re vattabbe– “jar±maraºa½ vip±ko”ti.
Phasso vip±ko, phasso sukhavedaniyo dukkhavedaniyo…pe… s±rammaºo; atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Jar±maraºa½ vip±ko, jar±maraºa½ sukhavedaniya½ dukkhavedaniya½…pe… s±rammaºa½; atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Jar±maraºa½ vip±ko, jar±maraºa½ na sukhavedaniya½ na dukkhavedaniya½…pe… an±rammaºa½; natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Phasso vip±ko, phasso na sukhavedaniyo na dukkhavedaniyo…pe… an±rammaºo; natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
496. Akusal±na½ dhamm±na½ jar±maraºa½, akusal±na½ dhamm±na½ vip±koti? ¾mant±. Kusal±na½ dhamm±na½ jar±maraºa½, kusal±na½ dhamm±na½ vip±koti? Na heva½ vattabbe…pe….
Kusal±na½ dhamm±na½ jar±maraºa½, na vattabba½– “kusal±na½ dhamm±na½ vip±ko”ti? ¾mant±. Akusal±na½ dhamm±na½ jar±maraºa½, na vattabba½– “akusal±na½ dhamm±na½ vip±ko”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Kusal±na½ dhamm±na½ jar±maraºa½, akusal±na½ dhamm±na½ vip±koti? ¾mant±. Akusal±na½ dhamm±na½ jar±maraºa½, kusal±na½ dhamm±na½ vip±koti? Na heva½ vattabbe…pe….
Akusal±na½ dhamm±na½ jar±maraºa½, na vattabba½– “kusal±na½ dhamm±na½ vip±ko”ti? ¾mant±. Kusal±na½ dhamm±na½ jar±maraºa½, na vattabba½– “akusal±na½ dhamm±na½ vip±ko”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Kusal±nañca akusal±nañca dhamm±na½ jar±maraºa½, akusal±na½ dhamm±na½ vip±koti? ¾mant±. Kusal±nañca akusal±nañca dhamm±na½ jar±maraºa½, kusal±na½ dhamm±na½ vip±koti? Na heva½ vattabbe…pe….
Kusal±nañca akusal±nañca dhamm±na½ jar±maraºa½, na vattabba½– “kusal±na½ dhamm±na½ vip±ko”ti? ¾mant±. Kusal±nañca akusal±nañca dhamm±na½ jar±maraºa½, na vattabba½– “akusal±na½ dhamm±na½ vip±ko”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
497. Na vattabba½– “jar±maraºa½ vip±ko”ti? ¾mant±. Nanu atthi dubbaººasa½vattaniya½ kamma½ app±yukasa½vattaniya½ kammanti? ¾mant±. Hañci atthi dubbaººasa½vattaniya½ kamma½ app±yukasa½vattaniya½ kamma½, tena vata re vattabbe– “jar±maraºa½ vip±ko”ti.

Jar±maraºa½ vip±kotikath± niµµhit±.