187. Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± nava…pe… vip±ke eka½…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²ya½

Nahetupaccayo

188. Aniyata½ nahetu½ dhamma½ paµicca aniyato nahetu dhammo uppajjati nahetupaccay± (sa½khitta½).
Nahetuy± eka½, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± t²ºi…pe… novigate pañca (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe pañca (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½.)

¾rammaºa-adhipati-anantarapaccay±

189. Micchattaniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
Sammattaniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
Aniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Aniyato nahetu dhammo micchattaniyatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Aniyato nahetu dhammo sammattaniyatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (3)
190. Micchattaniyato nahetu dhammo micchattaniyatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ºi.
Sammattaniyato nahetu dhammo sammattaniyatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sammattaniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sammattaniyato nahetu dhammo sammattaniyatassa nahetussa ca aniyatassa nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (3)
Aniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Aniyato nahetu dhammo sammattaniyatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)
Micchattaniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)
Sammattaniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)
Aniyato nahetu dhammo aniyatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Aniyato nahetu dhammo micchattaniyatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Aniyato nahetu dhammo sammattaniyatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3) (Sa½khitta½.)
191. ¾rammaºe pañca, adhipatiy± aµµha, anantare pañca, samanantare pañca, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye terasa, upanissaye satta…pe… avigate terasa (sa½khitta½).
Nahetuy± terasa, na-±rammaºe terasa, na-adhipatiy± terasa (sa½khitta½).
¾rammaºapaccay± nahetuy± pañca (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe pañca (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

16-1. Magg±rammaºattika-hetuduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

192. Magg±rammaºa½ hetu½ dhamma½ paµicca magg±rammaºo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Maggahetuka½ hetu½ dhamma½ paµicca maggahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Magg±dhipati½ hetu½ dhamma½ paµicca magg±dhipati hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… pañca.
Magg±rammaºa½ hetuñca magg±dhipati½ hetuñca dhamma½ paµicca magg±rammaºo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Maggahetuka½ hetuñca magg±dhipati½ hetuñca dhamma½ paµicca maggahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
193. Hetuy± sattarasa…pe… avigate sattarasa (sa½khitta½).
Na-adhipatiy± sattarasa, napurej±te sattarasa…pe… na-±sevane nava, navip±ke sattarasa, navippayutte sattarasa (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½.)

Hetu-±rammaºapaccay±di

194. Magg±rammaºo hetu dhammo magg±rammaºassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Maggahetuko hetu dhammo maggahetukassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Magg±dhipati hetu dhammo magg±dhipatissa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… pañca.
Magg±rammaºo hetu ca magg±dhipati hetu ca dhamm± magg±rammaºassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Maggahetuko hetu ca magg±dhipati hetu ca dhamm± maggahetukassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Maggahetuko hetu dhammo magg±rammaºassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Maggahetuko hetu dhammo magg±dhipatissa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Maggahetuko hetu dhammo magg±rammaºassa hetussa ca magg±dhipatissa hetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (3)
Magg±dhipati hetu dhammo magg±dhipatissa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Maggahetuko hetu ca magg±dhipati hetu ca dhamm± magg±rammaºassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
195. Magg±rammaºo hetu dhammo magg±rammaºassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ºi.
Maggahetuko hetu dhammo maggahetukassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… pañca.
Magg±dhipati hetu dhammo magg±dhipatissa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… pañca.
Magg±rammaºo hetu ca magg±dhipati hetu ca dhamm± magg±rammaºassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ºi.
Maggahetuko hetu ca magg±dhipati hetu ca dhamm± magg±rammaºassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… pañca.
Magg±rammaºo hetu dhammo magg±rammaºassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… t²ºi.
Magg±dhipati hetu dhammo magg±dhipatissa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… t²ºi.
Magg±rammaºo hetu ca magg±dhipati hetu ca dhamm± magg±rammaºassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… t²ºi (sa½khitta½).
196. Hetuy± sattarasa, ±rammaºe nava, adhipatiy± ekav²sa, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te sattarasa, aññamaññe sattarasa, nissaye sattarasa, upanissaye ekav²sa…pe… avigate sattarasa (sa½khitta½).
Nahetuy± ekav²sa, na-±rammaºe sattarasa (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe sattarasa (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Nahetupada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

197. Magg±rammaºa½ nahetu½ dhamma½ paµicca magg±rammaºo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Magg±rammaºa½ nahetu½ dhamma½ paµicca magg±dhipati nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Magg±rammaºa½ nahetu½ dhamma½ paµicca magg±rammaºo nahetu ca magg±dhipati nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Maggahetuka½ nahetu½ dhamma½ paµicca maggahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Maggahetuka½ nahetu½ dhamma½ paµicca magg±dhipati nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Maggahetuka½ nahetu½ dhamma½ paµicca maggahetuko nahetu ca magg±dhipati nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Magg±dhipati nahetu½ dhamma½ paµicca magg±dhipati nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Magg±dhipati½ nahetu½ dhamma½ paµicca magg±rammaºo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Magg±dhipati½ nahetu½ dhamma½ paµicca maggahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Magg±dhipati½ nahetu½ dhamma½ paµicca magg±rammaºo nahetu ca magg±dhipati nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Magg±dhipati½ nahetu½ dhamma½ paµicca maggahetuko nahetu ca magg±dhipati nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Magg±rammaºa½ nahetuñca magg±dhipati½ nahetuñca dhamma½ paµicca magg±rammaºo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Magg±rammaºa½ nahetuñca magg±dhipati½ nahetuñca dhamma½ paµicca magg±dhipati nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Magg±rammaºa½ nahetuñca magg±dhipati½ nahetuñca dhamma½ paµicca magg±rammaºo nahetu ca magg±dhipati nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Maggahetuka½ nahetuñca magg±dhipati½ nahetuñca dhamma½ paµicca maggahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Maggahetuka½ nahetuñca magg±dhipati½ nahetuñca dhamma½ paµicca magg±dhipati½ nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Maggahetuka½ nahetuñca magg±dhipati½ nahetuñca dhamma½ paµicca maggahetuko nahetu ca magg±dhipati nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)
198. Hetuy± sattarasa, ±rammaºe sattarasa…pe… avigate sattarasa (sa½khitta½).

Paccan²ya½

Nahetupaccayo

199. Magg±rammaºa½ nahetu½ dhamma½ paµicca magg±rammaºo nahetu dhammo uppajjati nahetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± sattarasa, napurej±te sattarasa, napacch±j±te sattarasa, na-±sevane nava, navip±ke sattarasa, navippayutte sattarasa (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± sattarasa (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½.)

Nahetupada½

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

¾rammaºapaccay±di

200. Maggahetuko nahetu dhammo magg±rammaºassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Maggahetuko nahetu dhammo magg±dhipatissa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Maggahetuko nahetu dhammo magg±rammaºassa nahetussa ca magg±dhipatissa nahetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (3)
Magg±dhipati nahetu dhammo magg±dhipatissa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Magg±dhipati nahetu dhammo magg±rammaºassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Magg±dhipati nahetu dhammo magg±rammaºassa nahetussa ca magg±dhipatissa nahetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (3)
Maggahetuko nahetu ca magg±dhipati nahetu ca dhamm± magg±rammaºassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
201. Magg±rammaºo nahetu dhammo magg±rammaºassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ºi.
Maggahetuko nahetu dhammo maggahetukassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Maggahetuko nahetu dhammo magg±rammaºassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Maggahetuko nahetu dhammo magg±dhipatissa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Maggahetuko nahetu dhammo magg±rammaºassa nahetussa ca magg±dhipatissa nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Maggahetuko nahetu dhammo maggahetukassa nahetussa ca magg±dhipatissa nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (5)