Na-adhipatiy± t²ºi, na-±sevane dve, navip±ke t²ºi, navippayutte t²ºi (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± t²ºi (sa½khitta½).
Na-adhipatipaccay± hetuy± t²ºi (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½.)

Hetu-±rammaºapaccay±di

134. ¾cayag±m² hetu dhammo ±cayag±missa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Apacayag±m² hetu dhammo apacayag±missa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Nev±cayag±min±pacayag±m² hetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
¾cayag±m² hetu dhammo ±cayag±missa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. ¾cayag±m² hetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
Apacayag±m² hetu dhammo ±cayag±missa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Apacayag±m² hetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
Nev±cayag±min±pacayag±m² hetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Nev±cayag±min±pacayag±m² hetu dhammo ±cayag±missa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
135. ¾cayag±m² hetu dhammo ±cayag±missa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati. (1)
Apacayag±m² hetu dhammo apacayag±missa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati…. Apacayag±m² hetu dhammo ±cayag±missa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Apacayag±m² hetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati…. (3)
Nev±cayag±min±pacayag±m² hetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Nev±cayag±min±pacayag±m² hetu dhammo ±cayag±missa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo.
136. ¾cayag±m² hetu dhammo ±cayag±missa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. ¾cayag±m² hetu dhammo apacayag±missa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. ¾cayag±m² hetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3)
Apacayag±m² hetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)
Nev±cayag±min±pacayag±m² hetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
137. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe cha, adhipatiy± cha, anantare pañca, samanantare pañca, sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi, upanissaye aµµha, ±sevane t²ºi, vip±ke eka½…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).
Nahetuy± aµµha, na-±rammaºe aµµha (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe cha (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Nahetupada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±

138. ¾cayag±mi½ nahetu½ dhamma½ paµicca ±cayag±m² nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. ¾cayag±mi½ nahetu½ dhamma½ paµicca nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. ¾cayag±mi½ nahetu½ dhamma½ paµicca ±cayag±m² nahetu ca nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Apacayag±mi½ nahetu½ dhamma½ paµicca apacayag±m² nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Apacayag±mi½ nahetu½ dhamma½ paµicca nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo uppajjati hetupaccay± Apacayag±mi½ nahetu½ dhamma½ paµicca apacayag±m² nahetu ca nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nev±cayag±min±pacayag±mi½ nahetu½ dhamma½ paµicca nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
¾cayag±mi½ nahetuñca nev±cayag±min±pacayag±mi½ nahetuñca dhamma½ paµicca nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Apacayag±mi½ nahetuñca nev±cayag±min±pacayag±mi½ nahetuñca dhamma½ paµicca nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
139. ¾cayag±mi½ nahetu½ dhamma½ paµicca ±cayag±m² nahetu dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1)
Apacayag±mi½ nahetu½ dhamma½ paµicca apacayag±m² nahetu dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1)
Nev±cayag±min±pacayag±mi½ nahetu½ dhamma½ paµicca nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetu-na-±rammaºapaccay±

140. Nev±cayag±min±pacayag±mi½ nahetu½ dhamma½ paµicca nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo uppajjati nahetupaccay±. (1)
¾cayag±mi½ nahetu½ dhamma½ paµicca nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay± (sa½khitta½).
141. Nahetuy± eka½, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± cha…pe… novigate pañca (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe pañca (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±rebba½.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

142. ¾cayag±m² nahetu dhammo ±cayag±missa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. ¾cayag±m² nahetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
Apacayag±m² nahetu dhammo ±cayag±missa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Apacayag±m² nahetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
Nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo ±cayag±missa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo apacayag±missa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (3)
143. ¾cayag±m² nahetu dhammo ±cayag±missa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ºi.
Apacayag±m² nahetu dhammo apacayag±missa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Apacayag±m² nahetu dhammo ±cayag±missa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Apacayag±m² nahetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Apacayag±m² nahetu dhammo apacayag±missa nahetussa ca nev±cayag±min±pacayag±missa nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (4)
144. Nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ºi.
¾cayag±m² nahetu dhammo ±cayag±missa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. ¾cayag±m² nahetu dhammo apacayag±missa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. ¾cayag±m² nahetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3)
Apacayag±m² nahetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)
Nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo nev±cayag±min±pacayag±missa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Nev±cayag±min±pacayag±m² nahetu dhammo ±cayag±missa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (2)…Pe….
¾cayag±m² nahetu dhammo ±cayag±missa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
145. ¾rammaºe satta, adhipatiy± dasa, anantare cha samanantare cha, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye terasa, upanissaye nava…pe… avigate terasa (sa½khitta½).
Nahetuy± pannarasa, na-±rammaºe pannarasa (sa½khitta½).
¾rammaºapaccay± nahetuy± satta (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe satta (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

11-1. Sekkhattika-hetuduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

146. Sekkha½ hetu½ dhamma½ paµicca sekkho hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Asekkha½ hetu½ dhamma½ paµicca asekkho hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Nevasekkhan±sekkha½ hetu½ dhamma½ paµicca nevasekkhan±sekkho hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
147. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± t²ºi…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).
Na-adhipatiy± t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, navip±ke dve, navippayutte t²ºi (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± t²ºi (sa½khitta½).
Na-adhipatipaccay± hetuy± t²ºi (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½.)

Hetu-±rammaºapaccay±di

148. Sekkho hetu dhammo sekkhassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Asekkho hetu dhammo asekkhassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Nevasekkhan±sekkho hetu dhammo nevasekkhan±sekkhassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
149. Sekkho hetu dhammo nevasekkhan±sekkhassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
Asekkho hetu dhammo nevasekkhan±sekkhassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
Nevasekkhan±sekkho hetu dhammo nevasekkhan±sekkhassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
150. Sekkho hetu dhammo sekkhassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sekkho hetu dhammo nevasekkhan±sekkhassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)
Asekkho hetu dhammo asekkhassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Asekkho hetu dhammo nevasekkhan±sekkhassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)
Nevasekkhan±sekkho hetu dhammo nevasekkhan±sekkhassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)
151. Sekkho hetu dhammo sekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Sekkho hetu dhammo asekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Sekkho hetu dhammo nevasekkhan±sekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3)
Asekkho hetu dhammo asekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Asekkho hetu dhammo nevasekkhan±sekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (2)
Nevasekkhan±sekkho hetu dhammo nevasekkhan±sekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Nevasekkhan±sekkho hetu dhammo sekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Nevasekkhan±sekkho hetu dhammo asekkhassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (3) (Sa½khitta½.)