100-2. Saraºaduka-vedan±ttika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

1. Saraºa½ sukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca saraºo sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Araºa½ sukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca araºo sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
2. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… kamme dve, vip±ke eka½…pe… avigate dve (sa½khitta½. Sahaj±tav±ropi…pe… pañh±v±ropi sabbattha vitth±retabb±).
3. Saraºa½ dukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca saraºo dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Saraºa½ dukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca saraºo dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
4. Hetuy± eka½, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… pañh±v±rampi vitth±retabba½).
5. Saraºa½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca saraºo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Araºa½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca araºo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
6. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… pañh±v±rampi sabbattha vitth±retabba½).

Saraºadukavedan±ttika½ niµµhita½.

100-3. Saraºaduka-vip±kattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

7. Araºa½ vip±ka½ dhamma½ paµicca araºo vip±ko dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).
8. Saraºa½ vip±kadhammadhamma½ paµicca saraºo vip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Araºa½ vip±kadhammadhamma½ paµicca araºo vip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
9. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… pañh±v±rampi vitth±retabba½).
Araºa½ nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paµicca araºo nevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
10. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).

100-4. Saraºaduka-up±dinnattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

11. Araºa½ up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca araºo up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).
12. Saraºa½ anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca saraºo anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Araºa½ anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca araºo anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Saraºa½ anup±dinnup±d±niyañca araºa½ anup±dinnup±d±niyañca dhamma½ paµicca araºo anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
13. Hetuy± pañca, ±rammaºe dve…pe… avigate pañca (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… pañh±v±rampi sabbattha vitth±retabba½).
14. Araºa½ anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paµicca araºo anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi …pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).

100-5. Saraºaduka-sa½kiliµµhattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

15. Saraºa½ sa½kiliµµhasa½kilesika½ dhamma½ paµicca saraºo sa½kiliµµhasa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).
16. Araºa½ asa½kiliµµhasa½kilesika½ dhamma½ paµicca araºo asa½kiliµµhasa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).
17. Araºa½ asa½kiliµµha-asa½kilesika½ dhamma½ paµicca araºo asa½kiliµµha-asa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).

100-6. Saraºaduka-vitakkattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

18. Saraºa½ savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca saraºo savitakkasavic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Araºa½ savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca araºo savitakkasavic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
19. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… pañh±v±rampi vitth±retabba½).
20. Araºa½ avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paµicca araºo avitakkavic±ramatto dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).
21. Araºa½ avitakka-avic±ra½ dhamma½ paµicca araºo avitakka-avic±ro dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½ (sabbattha eka½)…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).

100-7. Saraºaduka-p²tittika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

22. Saraºa½ p²tisahagata½ dhamma½ paµicca saraºo p²tisahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Araºa½ p²tisahagata½ dhamma½ paµicca araºo p²tisahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
23. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Sahaj±tav±ropi…pe… pañh±v±ropi sabbattha vitth±retabb±).
24. Saraºa½ sukhasahagata½ dhamma½ paµicca saraºo sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Araºa½ sukhasahagata½ dhamma½ paµicca araºo sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
25. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Sahaj±tav±ropi…pe… pañh±v±ropi vitth±retabb±).
26. Saraºa½ upekkh±sahagata½ dhamma½ paµicca saraºo upekkh±sahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Araºa½ upekkh±sahagata½ dhamma½ paµicca araºo upekkh±sahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
27. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi vitth±retabbo).

100-8. Saraºaduka-dassanenapah±tabbattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

28. Saraºa½ dassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca saraºo dassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi …pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).
29. Saraºa½ bh±van±ya pah±tabba½ dhamma½ paµicca saraºo bh±van±ya pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).
30. Araºa½ nevadassanena nabh±van±ya pah±tabba½ dhamma½ paµicca araºo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±.
Hetuy± eka½ (sabbattha eka½)…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).

100-9. Saraºaduka-dassanenapah±tabbahetukattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

31. Saraºa½ dassanena pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca saraºo dassanena pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).
32. Saraºa½ bh±van±ya pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca saraºo bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).
33. Saraºa½ nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca araºo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± t²ºi, ±rammaºe eka½. (Sabbattha vitth±retabba½.)

100-10. Saraºaduka-±cayag±mittika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

34. Saraºa½ ±cayag±mi½ dhamma½ paµicca saraºo ±cayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Araºa½ ±cayag±mi½ dhamma½ paµicca araºo ±cayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
35. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve. (Sa½khitta½.) (Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha vitth±retabbo.)
36. Araºa½ apacayag±mi½ dhamma½ paµicca araºo apacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½. (Sa½khitta½.) (Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
37. Araºa½ nev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca araºo nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½. (Sa½khitta½.) (Sahaj±tav±repi …pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

100-11. Saraºaduka-sekkhattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

38. Araºa½ sekkha½ dhamma½ paµicca araºo sekkho dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½. (Sa½khitta½.) (Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
39. Araºa½ asekkha½ dhamma½ paµicca araºo asekkho dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½. (Sa½khitta½.) (Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
40. Saraºa½ nevasekkhan±sekkha½ dhamma½ paµicca saraºo nevasekkhan±sekkho dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Araºa½ nevasekkhan±sekkha½ dhamma½ paµicca araºo nevasekkhan±sekkho dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)