75-1. Kilesaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

1. Nokilesa½ kusala½ dhamma½ paµicca nokileso kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
2. Kilesa½ akusala½ dhamma½ paµicca kileso akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nokilesa½ akusala½ dhamma½ paµicca nokileso akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Kilesa½ akusalañca nokilesa½ akusalañca dhamma½ paµicca kileso akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
3. Hetuy± nava, ±rammaºe nava (sabbattha nava), avigate nava (sa½khitta½).
4. Kilesa½ akusala½ dhamma½ paµicca kileso akusalo dhammo uppajjati nahetupaccay±– vicikiccha½ paµicca vicikicch±sahagato moho, uddhacca½ paµicca uddhaccasahagato moho (1).
Nokilesa½ akusala½ dhamma½ paµicca kileso akusalo dhammo uppajjati nahetupaccay±– vicikicch±sahagate uddhaccasahagate khandhe paµicca vicikicch±sahagato uddhaccasahagato moho. (1)
Kilesa½ akusalañca nokilesa½ akusalañca dhamma½ paµicca kileso akusalo dhammo uppajjati nahetupaccay±– vicikicch±sahagate khandhe ca vicikicchañca paµicca vicikicch±sahagato moho, uddhaccasahagate khandhe ca uddhaccañca paµicca uddhaccasahagato moho. (1) (Sa½khitta½.)
5. Nahetuy± t²ºi, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½, sahaj±tav±r±di vitth±retabbo).
6. Kileso akusalo dhammo kilesassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
7. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava (majjhe t²ºi sahaj±t±dhipati), anantare nava, samanantare nava…pe… upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nokilesa½ aby±kata½ dhamma½ paµicca nokileso aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
8. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

76-1. Sa½kilesikaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

9. Sa½kilesika½ kusala½ dhamma½ paµicca sa½kilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Asa½kilesika½ kusala½ dhamma½ paµicca asa½kilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
10. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Lokiyadukakusalasadisa½. Sahaj±tav±rampi…pe… pañh±v±rampi vitth±retabba½).
11. Sa½kilesika½ akusala½ dhamma½ paµicca sa½kilesiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
12. Sa½kilesika½ aby±kata½ dhamma½ paµicca sa½kilesiko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Asa½kilesika½ aby±kata½ dhamma½ paµicca asa½kilesiko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Sa½kilesika½ aby±katañca asa½kilesika½ aby±katañca dhamma½ paµicca sa½kilesiko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
13. Hetuy± pañca, ±rammaºe dve…pe… avigate pañca (sa½khitta½. Lokiyaduka-aby±katasadisa½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha vitth±retabba½).

77-1. Sa½kiliµµhaduka-kusalattika½

1. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

14. Asa½kiliµµha½ kusala½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµho kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
15. Sa½kiliµµha½ akusala½ dhamma½ paµicca sa½kiliµµho akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
16. Asa½kiliµµha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

78-1. Kilesasampayuttaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

17. Kilesavippayutta½ kusala½ dhamma½ paµicca kilesavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
18. Kilesasampayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca kilesasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
19. Kilesavippayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca kilesavippayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

79-1. Sa½kilesasa½kilesikaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

20. Sa½kilesikañceva no ca kilesa½ kusala½ dhamma½ paµicca sa½kilesiko ceva no ca kileso kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
21. Kilesañceva sa½kilesikañca akusala½ dhamma½ paµicca kileso ceva sa½kilesiko ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Sa½kilesikañceva no ca kilesa½ akusala½ dhamma½ paµicca sa½kilesiko ceva no ca kileso akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Kilesañceva sa½kilesika½ akusalañca sa½kilesikañceva no ca kilesa½ akusalañca dhamma½ paµicca kileso ceva sa½kilesiko ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
22. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½, kilesaduka-akusalasadisa½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha vitth±retabba½).
23. Sa½kilesikañceva no ca kilesa½ aby±kata½ dhamma½ paµicca sa½kilesiko ceva no ca kileso aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

80-1. Kilesasa½kiliµµhaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

24. Kilesañceva sa½kiliµµhañca akusala½ dhamma½ paµicca kileso ceva sa½kiliµµho ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Sa½kiliµµhañceva no ca kilesa½ akusala½ dhamma½ paµicca sa½kiliµµho ceva no ca kileso akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Kilesañceva sa½kiliµµha½ akusalañca sa½kiliµµhañceva no ca kilesa½ akusalañca dhamma½ paµicca kileso ceva sa½kiliµµho ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
25. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½. Kilesaduka-akusalasadisa½. Sahaj±tav±rampi…pe… pañh±v±rampi sabbattha vitth±retabba½).

81-1. Kilesakilesasampayuttaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

26. Kilesañceva kilesasampayuttañca akusala½ dhamma½ paµicca kileso ceva kilesasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Kilesasampayuttañceva no ca kilesa½ akusala½ dhamma½ paµicca kilesasampayutto ceva no ca kileso akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Kilesañceva kilesasampayutta½ akusalañca kilesasampayuttañceva no ca kilesa½ akusalañca dhamma½ paµicca kileso ceva kilesasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
27. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½. Kilesaduka-akusalasadisa½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha vitth±retabba½).

82-1. Kilesavippayuttasa½kilesikaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

28. Kilesavippayutta½ sa½kilesika½ kusala½ dhamma½ paµicca kilesavippayutto sa½kilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kilesavippayutta½ asa½kilesika½ kusala½ dhamma½ paµicca kilesavippayutto asa½kilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
29. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Lokiyadukakusalasadisa½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi vitth±retabba½).
30. Kilesavippayutta½ sa½kilesika½ aby±kata½ dhamma½ paµicca kilesavippayutto sa½kilesiko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kilesavippayutta½ asa½kilesika½ aby±kata½ dhamma½ paµicca kilesavippayutto asa½kilesiko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Kilesavippayutta½ sa½kilesika½ aby±katañca kilesavippayutta½ asa½kilesika½ aby±katañca dhamma½ paµicca kilesavippayutto sa½kilesiko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
31. Hetuy± pañca, ±rammaºe dve…pe… ±sevane eka½…pe… avigate pañca (sa½khitta½. Lokiyaduka-aby±katasadisa½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha vitth±retabba½).

Kilesagocchakakusalattika½ niµµhita½.