3. Tikam▒tik▒

753. Tividhena ˝▒║avatthuľ
(1) Cint▒may▒ pa˝˝▒, sutamay▒ pa˝˝▒, bh▒van▒may▒ pa˝˝▒
(2) D▒namay▒ pa˝˝▒, s▓lamay▒ pa˝˝▒, bh▒van▒may▒ pa˝˝▒
(3) Adhis▓le pa˝˝▒, adhicitte pa˝˝▒, adhipa˝˝▒ya pa˝˝▒
(4) żyakosallaŻ, ap▒yakosallaŻ, up▒yakosallaŻ
(5) Vip▒k▒ pa˝˝▒, vip▒kadhammadhamm▒ pa˝˝▒, nevavip▒kanavip▒kadhammadhamm▒ pa˝˝▒
(6) Up▒dinnup▒d▒niy▒ pa˝˝▒, anup▒dinnup▒d▒niy▒ pa˝˝▒, anup▒dinna-anup▒d▒niy▒ pa˝˝▒
(7) Savitakkasavic▒r▒ pa˝˝▒, avitakkavic▒ramatt▒ pa˝˝▒, avitakka-avic▒r▒ pa˝˝▒
(8) P▓tisahagat▒ pa˝˝▒, sukhasahagat▒ pa˝˝▒, upekkh▒sahagat▒ pa˝˝▒
(9) żcayag▒min▓ pa˝˝▒, apacayag▒min▓ pa˝˝▒, nev▒cayag▒min▒pacayag▒min▓ pa˝˝▒
(10) Sekkh▒ pa˝˝▒, asekkh▒ pa˝˝▒, nevasekkhan▒sekkh▒ pa˝˝▒
(11) Paritt▒ pa˝˝▒, mahaggat▒ pa˝˝▒, appam▒║▒ pa˝˝▒
(12) Paritt▒ramma║▒ pa˝˝▒, mahaggat▒ramma║▒ pa˝˝▒, appam▒║▒ramma║▒ pa˝˝▒
(13) Magg▒ramma║▒ pa˝˝▒, maggahetuk▒ pa˝˝▒, magg▒dhipatin▓ pa˝˝▒
(14) Uppann▒ pa˝˝▒ anuppann▒ pa˝˝▒, upp▒din▓ pa˝˝▒
(15) At▓t▒ pa˝˝▒, an▒gat▒ pa˝˝▒, paccuppann▒ pa˝˝▒
(16) At▓t▒ramma║▒ pa˝˝▒, an▒gat▒ramma║▒ pa˝˝▒, paccuppann▒ramma║▒ pa˝˝▒
(17) Ajjhatt▒ pa˝˝▒, bahiddh▒ pa˝˝▒, ajjhattabahiddh▒ pa˝˝▒
(18) Ajjhatt▒ramma║▒ pa˝˝▒, bahiddh▒ramma║▒ pa˝˝▒, ajjhattabahiddh▒ramma║▒ pa˝˝▒
(19) Savitakkasavic▒r▒ pa˝˝▒ atthi vip▒k▒, atthi vip▒kadhammadhamm▒, atthi nevavip▒kanavip▒kadhammadhamm▒
(20) Atthi up▒dinnup▒d▒niy▒, atthi anup▒dinnup▒d▒niy▒, atthi anup▒dinna-anup▒d▒niy▒
(21) Atthi p▓tisahagat▒, atthi sukhasahagat▒, atthi upekkh▒sahagat▒
(22) Atthi ▒cayag▒min▓, atthi apacayag▒min▓, atthi nev▒cayag▒min▒pacayag▒min▓
(23) Atthi sekkh▒, atthi asekkh▒, atthi nevasekkhan▒sekkh▒
(24) Atthi paritt▒, atthi mahaggat▒, atthi appam▒║▒
(25) Atthi paritt▒ramma║▒, atthi mahaggat▒ramma║▒, atthi appam▒║▒ramma║▒
(26) Atthi magg▒ramma║▒, atthi maggahetuk▒, atthi magg▒dhipatin▓
(27) Atthi uppann▒, atthi anuppann▒, atthi upp▒din▓
(28) Atthi at▓t▒, atthi an▒gat▒ atthi paccuppann▒
(29) Atthi at▓t▒ramma║▒, atthi an▒gat▒ramma║▒, atthi paccuppann▒ramma║▒
(30) Atthi ajjhatt▒, atthi bahiddh▒, atthi ajjhattabahiddh▒
(31) Atthi ajjhatt▒ramma║▒, atthi bahiddh▒ramma║▒, atthi ajjhattabahiddh▒ramma║▒
(32) Avitakkavic▒ramatt▒ pa˝˝▒ atthi vip▒k▒, atthi vip▒kadhammadhamm▒, atthi nevavip▒kanavip▒kadhammadhamm▒
(33) Atthi up▒dinnup▒d▒niy▒, atthi anup▒dinnup▒d▒niy▒, atthi anup▒dinna-anup▒d▒niy▒
(34) Atthi ▒cayag▒min▓, atthi apacayag▒min▓, atthi nev▒cayag▒min▒pacayag▒min▓
(35) Atthi sekkh▒, atthi asekkh▒, atthi nevasekkhan▒sekkh▒
(36) Atthi uppann▒, atthi anuppann▒, atthi upp▒din▓
(37) Atthi at▓t▒, atthi an▒gat▒, atthi paccuppann▒
(38) Atthi ajjhatt▒, atthi bahiddh▒, atthi ajjhattabahiddh▒
(39) Avitakka-avic▒r▒ pa˝˝▒ atthi vip▒k▒, atthi vip▒kadhammadhamm▒, atthi nevavip▒kanavip▒kadhammadhamm▒
(40) Atthi up▒dinnup▒d▒niy▒, atthi anupp▒dinnup▒d▒niy▒, atthi anupp▒dinna-anup▒d▒niy▒
(41) Atthi p▓tisahagat▒, atthi sukhasahagat▒, atthi upekkh▒sahagat▒
(42) Atthi ▒cayag▒min▓, atthi apacayag▒min▓, atthi nev▒cayag▒min▒pacayag▒min▓
(43) Atthi sekkh▒, atthi asekkh▒, atthi nevasekkhan▒sekkh▒
(44) Atthi paritt▒ramma║▒, atthi mahaggat▒ramma║▒, atthi appam▒║▒ramma║▒
(45) Atthi magg▒ramma║▒, atthi maggahetuk▒, atthi magg▒dhipatin▓
(46) Atthi uppann▒, atthi anuppann▒, atthi upp▒din▓
(47) Atthi at▓t▒, atthi an▒gat▒, atthi paccuppann▒
(48) Atthi at▓t▒ramma║▒, atthi an▒gat▒ramma║▒, atthi paccuppann▒ramma║▒
(49) Atthi ajjhatt▒, atthi bahiddh▒, atthi ajjhattabahiddh▒
(50) Atthi ajjhatt▒ramma║▒, atthi bahiddh▒ramma║▒, atthi ajjhattabahiddh▒ramma║▒
(51) P▓tisahagat▒ pa˝˝▒ sukhasahagat▒ pa˝˝▒ atthi vip▒k▒, atthi vip▒kadhammadhamm▒, atthi nevavip▒kanavip▒kadhammadhamm▒
(52) Atthi up▒dinnup▒d▒niy▒, atthi anup▒dinnup▒d▒niy▒, atthi anup▒dinna-anup▒d▒niy▒
(53) Atthi savitakkasavic▒r▒, atthi avitakkavic▒ramatt▒, atthi avitakka-avic▒r▒
(54) Atthi ▒cayag▒min▓, atthi apacayag▒min▓, atthi nev▒cayag▒min▒pacayag▒min▓
(55) Atthi sekkh▒, atthi asekkh▒, atthi nevasekkhan▒sekkh▒
(56) Atthi paritt▒, atthi mahaggat▒, atthi appam▒║▒
(57) Atthi paritt▒ramma║▒, atthi mahaggat▒ramma║▒, atthi appam▒║▒ramma║▒
(58) Atthi magg▒ramma║▒ atthi maggahetuk▒, atthi magg▒dhipatin▓
(59) Atthi uppann▒, atthi anuppann▒, atthi upp▒din▓
(60) Atthi at▓t▒, atthi an▒gat▒, atthi paccuppann▒
(61) Atthi at▓t▒ramma║▒, atthi an▒gat▒ramma║▒, atthi paccuppann▒ramma║▒
(62) Atthi ajjhat▒, atthi bahiddh▒, atthi ajjhattabahiddh▒
(63) Atthi ajjhatt▒ramma║▒, atthi bahiddh▒ramma║▒, atthi ajjhattabahiddh▒ramma║▒
(64) Upekkh▒sahagat▒ pa˝˝▒ atthi vip▒k▒, atthi vip▒kadhammadhamm▒, atthi nevavip▒kanavip▒kadhammadhamm▒
(65) Atthi up▒dinnup▒d▒niy▒, atthi anup▒dinnup▒d▒niy▒, atthi anup▒dinna-anup▒d▒niy▒
(66) Atthi ▒cayag▒min▓, atthi apacayag▒min▓, atthi nev▒cayag▒min▒pacayag▒min▓
(67) Atthi sekkh▒, atthi asekkh▒, atthi nevasekkhan▒sekkh▒
(68) Atthi paritt▒, atthi mahaggat▒, atthi appam▒║▒
(69) Atthi paritt▒ramma║▒, atthi mahaggat▒ramma║▒, atthi appam▒║▒ramma║▒
(70) Atthi magg▒ramma║▒, atthi maggahetuk▒, atthi magg▒dhipatin▓
(71) Atthi uppann▒, atthi anuppann▒, atthi upp▒din▓
(72) Atthi at▓t▒, atthi an▒gat▒, atthi paccuppann▒
(73) Atthi at▓t▒ramma║▒, atthi an▒gat▒ramma║▒, atthi paccuppann▒ramma║▒
(74) Atthi ajjhatt▒, atthi bahiddh▒, atthi ajjhattabahiddh▒
(75) Atthi ajjhatt▒ramma║▒, atthi bahiddh▒ramma║▒, atthi ajjhattabahiddh▒ramma║▒

EvaŻ tividhena ˝▒║avatthu.