Dukanikkhepa½

Hetugocchaka½

1059. Katame dhamm± het³? Tayo kusalahet³, tayo akusalahet³, tayo aby±katahet³, nava k±m±vacarahet³ cha r³p±vacarahet³, cha ar³p±vacarahet³, cha apariy±pannahet³.
1060. Tattha katame tayo kusalahet³? Alobho, adoso, amoho.
1061. Tattha katamo alobho? Yo alobho alubbhan± alubbhitatta½ as±r±go as±rajjan± as±rajjitatta½ anabhijjh± alobho kusalam³la½– aya½ vuccati alobho.
1062. Tattha katamo adoso? Yo adoso adussan± adussitatta½ metti mett±yan± mett±yitatta½ anudd± anudd±yan± anud±yitatta½ hitesit± anukamp± aby±p±do aby±pajjo adoso kusalam³la½– aya½ vuccati adoso.
1063. Tattha katamo amoho? Dukkhe ñ±ºa½, dukkhasamudaye ñ±ºa½, dukkhanirodhe ñ±ºa½, dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya ñ±ºa½, pubbante ñ±ºa½, aparante ñ±ºa½, pubbant±parante ñ±ºa½, idappaccayat± paµiccasamuppannesu dhammesu ñ±ºa½, y± evar³p± paññ± paj±nan± vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaº± upalakkhaº± paccupalakkhaº± paº¹icca½ kosalla½ nepuñña½ vebhaby± cint± upaparikkh± bh³r² medh± pariº±yik± vipassan± sampajañña½ patodo paññ± paññindriya½ paññ±bala½ paññ±sattha½ paññ±p±s±do paññ±-±loko paññ±-obh±so paññ±pajjoto paññ±ratana½ amoho dhammavicayo samm±diµµhi– aya½ vuccati amoho.

Ime tayo kusalahet³.

1064. Tattha katame tayo akusalahet³? Lobho, doso, moho.
1065. Tattha katamo lobho? Yo r±go s±r±go anunayo anurodho nand² nand²r±go [nandir±go (s².)] cittassa s±r±go icch± mucch± ajjhos±na½ gedho paligedho saªgo paªko ej± m±y± janik± sañjanan² sibbin² [sibban² (s².)] j±lin² sarit± visattik± sutta½ visaµ± ±y³hin² [±y³han² (s². sy±.)] dutiy± paºidhi bhavanetti vana½ vanatho santhavo sineho apekkh± paµibandhu ±s± ±sisan± ±sisitatta½ [±si½san± ±si½sitatta½ (s². sy±.)] r³p±s± sadd±s± gandh±s± ras±s± phoµµhabb±s± l±bh±s± dhan±s± putt±s± j²vit±s± japp± pajapp± abhijapp± japp± jappan± jappitatta½ loluppa½ lolupp±yan± lolupp±yitatta½ pucchañjikat± [puñcikat± (sy±.) pucchikat± (s².)] s±dhukamyat± adhammar±go visamalobho nikanti nik±man± patthan± pihan± sampatthan± k±mataºh± bhavataºh± vibhavataºh± r³pataºh± ar³pataºh± nirodhataºh± r³pataºh± saddataºh± gandhataºh± rasataºh± phoµµhabbataºh± dhammataºh± ogho yogo gantho up±d±na½ ±varaºa½ n²varaºa½ ch±dana½ bandhana½ upakkileso anusayo pariyuµµh±na½ lat± veviccha½ dukkham³la½ dukkhanid±na½ dukkhappabhavo m±rap±so m±raba¼isa½ m±ravisayo taºh±nad² taºh±j±la½ taºh±gaddula½ taºh±samuddo abhijjh± lobho akusalam³la½– aya½ vuccati lobho.
1066. Tattha katamo doso? Anattha½ me acar²ti ±gh±to j±yati, anattha½ me carat²ti ±gh±to j±yati, anattha½ me carissat²ti ±gh±to j±yati, piyassa me man±passa anattha½ acari…pe… anattha½ carati…pe… anattha½ carissat²ti ±gh±to j±yati, appiyassa me aman±passa attha½ acari…pe… attha½ carati…pe… attha½ carissat²ti ±gh±to j±yati, aµµh±ne v± pana ±gh±to j±yati. Yo evar³po cittassa ±gh±to paµigh±to paµigha½ paµivirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa by±patti manopadoso kodho kujjhan± kujjhitatta½ doso dussan± dussitatta½ by±patti by±pajjan± by±pajjitatta½ virodho paµivirodho caº¹ikka½ asuropo anattamanat± cittassa– aya½ vuccati doso.
1067. Tattha katamo moho? Dukkhe aññ±ºa½, dukkhasamudaye aññ±ºa½, dukkhanirodhe aññ±ºa½, dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya aññ±ºa½, pubbante aññ±ºa½, aparante aññ±ºa½, pubbant±parante aññ±ºa½, idappaccayat± paµiccasamuppannesu dhammesu aññ±ºa½, ya½ evar³pa½ aññ±ºa½ adassana½ anabhisamayo ananubodho asambodho appaµivedho asa½g±han± apariyog±han± asamapekkhan± apaccavekkhaº± apaccakkhakamma½ dummejjha½ b±lya½ asampajañña½ moho pamoho sammoho avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati moho.

Ime tayo akusalahet³.

1068. Tattha katame tayo aby±katahet³? Kusal±na½ v± dhamm±na½ vip±kato kiriy±by±katesu v± dhammesu alobho adoso amoho– ime tayo aby±katahet³.
1069. Tattha katame nava k±m±vacarahet³? Tayo kusalahet³, tayo akusalahet³, tayo aby±katahet³– ime nava k±m±vacarahet³.
1070. Tattha katame cha r³p±vacarahet³? Tayo kusalahet³, tayo aby±katahet³– ime cha r³p±vacarahet³.
1071. Tattha katame cha ar³p±vacarahet³? Tayo kusalahet³, tayo aby±katahet³– ime cha ar³p±vacarahet³.
1072. Tattha katame cha apariy±pannahet³? Tayo kusalahet³, tayo aby±katahet³– ime cha apariy±pannahet³.
1073. Tattha katame tayo kusalahet³? Alobho, adoso, amoho.
1074. Tattha katamo alobho? Yo alobho alubbhan± alubbhitatta½ as±r±go as±rajjan± as±rajjitatta½ anabhijjh± alobho kusalam³la½– aya½ vuccati alobho.
1075. Tattha katamo adoso? Yo adoso adussan± adussitatta½…pe… aby±p±do aby±pajjo adoso kusalam³la½– aya½ vuccati adoso.
1076. Tattha katamo amoho Dukkhe ñ±ºa½, dukkhasamudaye ñ±ºa½, dukkhanirodhe ñ±ºa½, dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya ñ±ºa½, pubbante ñ±ºa½, aparante ñ±ºa½, pubbant±parante ñ±ºa½, idappaccayat± paµiccasamuppannesu dhammesu ñ±ºa½, y± evar³p± paññ± paj±nan± vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaº± upalakkhaº± paccupalakkhaº± paº¹icca½ kosalla½ nepuñña½ vebhaby± cint± upaparikkh± bh³r² medh± pariº±yik± vipassan± sampajañña½ patodo paññ± paññindriya½ paññ±bala½ paññ±sattha½ paññ±p±s±do paññ±-±loko paññ±-obh±so paññ±pajjoto paññ±ratana½ amoho dhammavicayo samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati amoho.

Ime tayo kusalahet³.

1077. Tattha katame tayo aby±katahet³? Kusal±na½ dhamm±na½ vip±kato alobho adoso amoho– ime tayo aby±katahet³. Ime cha apariy±pannahet³– ime dhamm± het³.
1078. Katame dhamm± na het³? Te dhamme µhapetv±, avases± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± na het³.
1079. Katame dhamm± sahetuk±? Tehi dhammehi ye dhamm± sahetuk± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sahetuk±
1080. Katame dhamm± ahetuk±? Tehi dhammehi ye dhamm± ahetuk± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± ahetuk±.
1081. Katame dhamm± hetusampayutt±? Tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± hetusampayutt±.
1082. Katame dhamm± hetuvippayutt±? Tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± hetuvippayutt±.
1083. Katame dhamm± het³ ceva sahetuk± ca? Lobho mohena hetu ceva sahetuko ca, moho lobhena hetu ceva sahetuko ca, doso mohena hetu ceva sahetuko ca, moho dosena hetu ceva sahetuko ca; alobho adoso amoho, te aññamañña½ het³ ceva sahetuk± ca– ime dhamm± het³ ceva sahetuk± ca.
1084. Katame dhamm± sahetuk± ceva na ca het³? Tehi dhammehi ye dhamm± sahetuk± te dhamme µhapetv±, vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sahetuk± ceva na ca het³.
1085. Katame dhamm± het³ ceva hetusampayutt± ca? Lobho mohena hetu ceva hetusampayutto ca, moho lobhena hetu ceva hetusampayutto ca, doso mohena hetu ceva hetusampayutto ca, moho dosena hetu ceva hetusampayutto ca; alobho adoso amoho te aññamañña½ het³ ceva hetusampayutt± ca– ime dhamm± het³ ceva hetusampayutt± ca.
1086. Katame dhamm± hetusampayutt± ceva na ca het³? Tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt± te dhamme µhapetv±, vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± hetusampayutt± ceva na ca het³.
1087. Katame dhamm± na het³ sahetuk±? Tehi dhammehi ye dhamm± na het³ sahetuk± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± na het³ sahetuk±.
1088. Katame dhamm± na het³ ahetuk±? Tehi dhammehi ye dhamm± na het³ ahetuk± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± na het³ ahetuk±.