Tikaniddeso

744. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ up±d±? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ up±d±.
745. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ up±d±? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ up±d±.
746. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ no up±d±? Phoµµhabb±yatana½ ±podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ no up±d±.
747. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ up±diººa½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ up±diººa½.
748. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ up±diººa½? Itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½ ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ up±diººa½.
749. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ anup±diººa½? Sadd±yatana½ k±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½ ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ anup±diººa½.
750. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ up±diººup±d±niya½. Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ up±diººup±d±niya½.
751. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ up±diººup±d±niya½? Itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½ ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ up±diººup±d±niya½.
752. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ anup±diººup±d±niya½ Sadd±yatana½ k±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½ ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ anup±diººup±d±niya½.
753. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ anidassana½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ anidassana½.
754. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ sanidassana½? R³p±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ sanidassana½.
755. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ anidassana½? Sadd±yatana½ …pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ anidassana½.
756. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ sappaµigha½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ sappaµigha½.
757. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ sappaµigha½? R³p±yatana½…pe… phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ sappaµigha½.
758. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ appaµigha½? Itthindriya½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ appaµigha½.
759. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ indriya½? Cakkhundriya½…pe… k±yindriya½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ indriya½.
760. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ indriya½? Itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ indriya½.
761. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na indriya½? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na indriya½.
762. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na mah±bh³ta½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na mah±bh³ta½.
763. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ mah±bh³ta½? Phoµµhabb±yatana½ ±podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ mah±bh³ta½.
764. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na mah±bh³ta½? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na mah±bh³ta½.
765. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na viññatti? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na viññatti?
766. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ viññatti? K±yaviññatti vac²viññatti– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ viññatti.
767. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na viññatti? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na viññatti.
768. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na cittasamuµµh±na½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na cittasamuµµh±na½.
769. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ cittasamuµµh±na½? K±yaviññatti vac²viññatti, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ cittaja½ cittahetuka½ cittasamuµµh±na½ r³p±yatana½ sadd±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½ ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ cittasamuµµh±na½.
770. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na cittasamuµµh±na½? Itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½ r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na cittaja½ na cittahetuka½ na cittasamuµµh±na½ r³p±yatana½ sadd±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½ ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na cittasamuµµh±na½.
771. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na cittasahabhu? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na cittasahabhu.
772. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ cittasahabhu? K±yaviññatti vac²viññatti– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ cittasahabhu.
773. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na cittasahabhu? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na cittasahabhu?
774. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na citt±nuparivatti? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na citt±nuparivatti.
775. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ citt±nuparivatti? K±yaviññatti vac²viññatti– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ citt±nuparivatti.
776. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na citt±nuparivatti? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na citt±nuparivatti.
777. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ o¼±rika½? Cakkh±yatana½ …pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ o¼±rika½.
778. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ o¼±rika½? R³p±yatana½…pe… phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ o¼±rika½.
779. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ sukhuma½? Itthindriya½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ sukhuma½.
780. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ santike? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ santike.
781. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ d³re? Itthindriya½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ d³re.
782. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ santike? R³p±yatana½…pe… phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ santike.
783. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ cakkhusamphassassa na vatthu? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ cakkhusamphassassa na vatthu.
784. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhusamphassassa vatthu? Cakkh±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhusamphassassa vatthu.
785. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhusamphassassa na vatthu? Sot±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhusamphassassa na vatthu.
786. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ cakkhusamphassaj±ya vedan±ya…pe… saññ±ya…pe… cetan±ya…pe… cakkhuviññ±ºassa na vatthu? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ cakkhuviññ±ºassa na vatthu.
787. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhuviññ±ºassa vatthu? Cakkh±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhuviññ±ºassa vatthu.
788. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhuviññ±ºassa na vatthu? Sot±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhuviññ±ºassa na vatthu?
789. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ sotasamphassassa…pe… gh±nasamphassassa…pe… jivh±samphassassa…pe… k±yasamphassassa na vatthu? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ k±yasamphassassa na vatthu.
790. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yasamphassassa vatthu? K±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yasamphassassa vatthu.
791. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yasamphassassa na vatthu? Cakkh±yatana½…pe… jivh±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yasamphassassa na vatthu.
792. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ k±yasamphassaj±ya vedan±ya…pe… saññ±ya…pe… cetan±ya…pe… k±yaviññ±ºassa na vatthu? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ k±yaviññ±ºassa na vatthu.
793. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yaviññ±ºassa vatthu? K±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yaviññ±ºassa vatthu.
794. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yaviññ±ºassa na vatthu? Cakkh±yatana½…pe… jivh±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yaviññ±ºassa na vatthu.
795. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhusamphassassa na ±rammaºa½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhusamphassassa na ±rammaºa½.
796. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ cakkhusamphassassa ±rammaºa½? R³p±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ cakkhusamphassassa ±rammaºa½.
797. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ cakkhusamphassassa na ±rammaºa½? Sadd±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ cakkhusamphassassa na ±rammaºa½.
798. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhusamphassaj±ya vedan±ya…pe… saññ±ya…pe… cetan±ya…pe… cakkhuviññ±ºassa na ±rammaºa½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhuviññ±ºassa na ±rammaºa½.
799. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ cakkhuviññ±ºassa ±rammaºa½? R³p±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ cakkhuviññ±ºassa ±rammaºa½.
800. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ cakkhuviññ±ºassa na ±rammaºa½? Sadd±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ cakkhuviññ±ºassa na ±rammaºa½.
801. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ sotasamphassassa…pe… gh±nasamphassassa…pe… jivh±samphassassa…pe… k±yasamphassassa na ±rammaºa½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yasamphassassa na ±rammaºa½.