żki˝ca˝˝▒yatanaŻ

267. Vi˝˝▒║a˝c▒yatanaŻ samatikkamm▒ti etth▒pi pubbe vuttanayeneva vi˝˝▒║a˝ca ▒yatanamassa adhiÁÁh▒naÁÁhen▒ti jh▒nampi vi˝˝▒║a˝c▒yatanaŻ. Vuttanayeneva ca ▒ramma║ampi. EvametaŻ jh▒na˝ca ▒ramma║a˝c▒ti ubhayampi appavattikara║ena ca amanasikara║ena ca samatikkamitv▒va yasm▒ idaŻ ▒ki˝ca˝˝▒yatanaŻ upasampajja vih▒tabbaŻ, tasm▒ ubhayampetaŻ ekajjhaŻ katv▒ Ĺvi˝˝▒║a˝c▒yatanaŻ samatikkamm▒ĺti idaŻ vuttanti veditabbaŻ.
żki˝ca˝˝▒yatanasa˝˝▒sahagatanti ettha pana n▒ssa ki˝cananti aki˝canaŻ; antamaso bha¬gamattampi assa avasiÁÁhaŻ natth▓ti vuttaŻ hoti. Aki˝canassa bh▒vo ▒ki˝ca˝˝aŻ. żk▒s▒na˝c▒yatanavi˝˝▒║▒pagamassetaŻ adhivacanaŻ. TaŻ ▒ki˝ca˝˝aŻ adhiÁÁh▒naÁÁhena imiss▒ sa˝˝▒ya ▒yatananti ▒ki˝ca˝˝▒yatanaŻ. TasmiŻ ▒ki˝ca˝˝▒yatane pavatt▒ya sa˝˝▒ya sahagatanti ▒ki˝ca˝˝▒yatanasa˝˝▒sahagataŻ. żk▒se pavattitavi˝˝▒║▒pagam▒ramma║assa jh▒nassetaŻ adhivacanaŻ. Idha vi˝˝▒║a˝c▒yatanasam▒pattiy▒ nikantipariy▒d▒nadukkhat▒ya dukkh▒ paÁipad▒, pariy▒dinnanikantikassa appan▒ pariv▒sadandhat▒ya dandh▒bhi˝˝▒. Vipariy▒yena sukh▒ paÁipad▒ khipp▒bhi˝˝▒ ca. Parittakasi║uggh▒Áim▒k▒se pavattitavi˝˝▒║▒pagam▒ramma║at▒ya paritt▒ramma║at▒, vipariy▒yena appam▒║▒ramma║at▒ veditabb▒. SesaŻ purimasadisameva.